دوره ها
 • دوره آموزش و نحوه استفاده از نرم افزار مالیاتی سام
  هزینه دوره: 0 ریال
  تاریخ: 1401-06-07
  ساعت شروع: 17:30
  ساعت پایان: 18:00
 • دوره دادرسی در امور مالیاتی
  هزینه دوره: 2,000,000 ریال
  تاریخ: 1401-08-25
  ساعت شروع: 18:00
  ساعت پایان: 20:30
 • دوره قوانین و مقررات مالیاتی
  هزینه دوره: 15,000,000 ریال
  تاریخ شروع: 1401-10-25
  تاریخ پایان: 1401-12-22
  ساعت شروع: 18:00
  ساعت پایان: 20:30
  9 جلسه گذشته است. اما فیلم دوره 9 جلسه گذشته در اختیار دانش‌پذیران قرار خواهد گرفت.