آرمین علیزاده

مدرس و مشاور مالیاتی

كليه شركتهاي بازرگاني،توليدي وپيمانكاري 

دفاع تخصصي از پروندههاي تراكنش بانكي

کتابها